Shop

외벽마감

내벽마감

보수재

 

 

 

 

 

 

 

 

 

알시톱 (alsitop)

ALC블록 외벽마감재

 

 

 

 

 

 

 

 

 

창문비드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

코너비드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

메쉬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

베이스레일

하부비드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

플라스틱흙손

 

 

 

 

 

 

 

 

 

인데코플러스(Indeko-plus)

친환경인테리어페인트(무광)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

내부비드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

라텍스글로스(Latex-Gloss)

친환경인테리어페인트(유광)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

메쉬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

카파베어(Capaver)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALC보수모르터 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

탄성페인트

(보수면도장)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsecco DFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

탄성메쉬

(균열부위보강)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

탄성퍼티

(균열부위보수)

 

(주)에이엘씨메이트

서울시 양천구 목동동로 293, 2008호 (목동, 현대41타워)  |  대표이사 조정민

사업자등록번호 : 211-86-78868  |  Tel. 02)2168-3333~5    Fax. 02)2168-3858

(주)에이엘씨메이트 서울시 양천구 목동동로 293, 2008호 (목동, 현대41타워) 대표이사 조정민 사업자등록번호 : 211-86-78868 Tel. 02)2168-3333~5